Kvalitet & Miljöpolicy

Sjuksyrra AB samlade kvalitet och miljöpolicy

Kontakta oss

Kvalitetspolicy

I nära samarbete med kunden och vår personal eftersträvar vi alltid att uppmärksamma och efterleva krav från våra kunder samt andra intressenter. Vi säkerställer vår leverans genom att;

 • Kvalitetsarbetet ska bygga på återkommande förbättringar
 • Se till personalen har efterfrågad kompetens
 • Verksamheten arbetar aktivt för att höja medvetandenivån hos medarbetarna och de uppmuntras till att ta hänsyn till kvalitén i det dagliga arbetet.
 • Kontinuerligt utvärdera och vid behov sätta nya mål för att bibehålla eller höja kvalitén i vår verksamhet.
 • Leverera i tid och enligt avtal
 • Ge snabba leveransbesked
 • Agera och återkoppla snabbt vid avvikelser, klagomål och synpunkter

VD och övriga medarbetare åtar sig att uppfylla kunders och övriga intressenters krav inklusive tillämpliga lagar och förordningar samt att arbeta med ständiga förbättringar av ledningssystemet.

Miljöpolicy

Verksamheten ska;

 • Kontinuerligt beakta miljöpåverkan av det vi gör och omsorgsfullt välja alternativ som har minst negativ påverkan på miljön.
 • Förebygga och minska utsläpp av föroreningar och följa de lagar och krav som är aktuella.
 • Stimulera alla medarbetare och samarbetsparter till delaktighet i miljöarbetet och ge dem god kunskap om hur miljön påverkas av våra olika verksamheter.
 • Vid samarbete med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer efterfråga dennes miljöarbete.
 • Med en helhetssyn, ständig förbättring och mätbara miljömål eftersträva låg påverkan på miljön.
 • Ständigt sträva efter att optimera utnyttjandet av våra resurser inom företaget samt hushålla väl med de naturresurser och den energi vi har att tillgå.
 • Minimera påverkan och föroreningar från resor genom en effektiv planering samt genom att välja miljöanpassade färdmedel.

När du vill få en personlig kontakt, hör du av dig till: