Hälsokontroll

Vi följer ert företag och dess medarbetare över tid och verkar i samråd med er för att skapa bästa möjliga förutsättningar för medarbetarhälsa och välmående.

Kontakta oss

Hälsokontroll

Vad vår hälsokontroll innehåller och varför:

  • Hälsokontrollen inkluderar blodtryck, långtidsblodsocker, blodfetter, vikt/längd/bukomfång (BMI), livsstilsenkät och ett ”stresstest” som sjuksköterska administrerar hos företaget inför den fysiska hälsoundersökningen.

För att Sjuksyrra AB  och ert företag skall få ett utgångsläge genomförs vid uppstart en hälsokontroll på alla medarbetare. Då vet vi och ni vad vi utgår ifrån och därifrån följer vi er vidare. Medarbetare har olika förutsättningar och behov. Vissa medarbetare behöver mer stöttning än andra.

Vi anser att det som chef är angeläget att få en återkoppling på hur företagets medarbetare mår och därför erbjuder vi regelbundet en presentation som beskriver nuläget på ert företag. Vi jobbar såklart under tystnadsplikt mellan oss och arbetstagaren.

Hälsa omfattar hela människan och är en sammansatt bild av fysisk och psykiskt välmående. Därför genomför vi fysiska och psykologiska undersökningar samt samtalar med individen om hur hen upplever den egna hälsan. När vi har en sammansatt bild ges en kombination av skriftlig och muntlig återkoppling med rekommendation om hur vi, vid behov, kan gå vidare.

Hälsokontroller genomförs med fördel regelbundet för att skapa en god systematik i arbetsmiljöarbetet och främja en god hälsa hos medarbetarna.

Så funkar det

Vi kommer till din arbetsplats och genomför hälsokontroller på samtliga medarbetare

  • Hälsokontroll inkluderar blodtryck, blodsocker, blodfetter, vikt/längd/bukomfång (BMI) och livsstilsenkät
  • Stresstest  genomförs digitalt innan besöket. Inkluderar avstämning med medarbetare om hens upplevda situation, det vill säga ett kortare hälsosamtal
  • Muntlig, individuell återkoppling av utförande sjuksköterska med hälsorekommendationer via telefon
  • Återkoppling och rapportering till chefer

Kontakta oss för offert på upplägg för ert företag: